Общи условия за еднодневни екскурзии

1. РЕЗЕРВАЦИИ (ЗАПИСВАНИЯ)

2. АНУЛАЦИИ

3. ОТГОВОРНОСТ

4. ЗАСТРАХОВКИ

5. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. РЕЗЕРВАЦИИ (ЗАПИСВАНИЯ)

1.1. Записването за Еднодневна екскурзия на "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД се извършва по имейл или по телефона. Записването се извършва срещу внесена сума в размер на 100% от стойността на екскурзията. 

1.2. Необходими документи

1.2.1. За пътуването Ви е необходимa валидна лична карта или международен паспорт, медицинска застраховка за чужбина и съответната изискуема сума дневни пари.

1.2.2. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.

1.3. Транспорт и други услуги включени в екскурзията

1.3.1. Изчерпателното изброяване на местоположението, вида и категорията на туристическите обекти, екскурзии, трансфери, вид и категория на използваните транспортни средства, дата и час на тръгване (респ. на пристигане) са конкретно посочени в туристическата програма на организатора, представляваща неразделна част от резервационната бланка. Задължение на потребителя е да се снабди с програмата по време на записването му. Страните се съгласяват, че при постигнато взаимно съгласие горните условия могат да бъдат променени. Формата на допълнителното съгласие е писмена или влиза в действие при окончателното плащане на екскурзията.

1.3.2. Потребителят се задължава да не препродава на трети лица закупеното от "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД пътуване.

 

2. АНУЛАЦИИ

2.1. Потребителят може да се откаже от еднодневна екскурзия до 30 дни преди преди провеждането на пътуването, без да дължи неустойка. Отказ от пътуване е налице и при неплащане в срок на дължимата сума. В случай, че потребителят се откаже от организираното пътуване:

2.1.1. От двадесет и девет до петнадесет дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 70% от цената на еднодневната екскурзия в лева.

2.1.2. От четиринадесет до седем дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 30% от цената на еднодневната екскурзия в лева.

2.1.3. От шест до три дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 20% от цената на еднодневната екскурзия в лева.

2.1.4. Под три дни преди датата на отпътуване му се задържа цялата сума за еднодневната екскурзия в лева.

2.1.5. Рекламации относно организацията и провеждането на програмите, се приемат в писмен вид или по телефона, в четиринадесет дневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД си запазва правото да внася промени в пътуването, в случай че обстоятелства извън контрола на фирмата налагат това. В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друго пътуване или да се откажат от пътуването, без от това да произтичат финансови санкции за тях. Всички автобусни екскурзии се осъществяват при минимум 40 туриста. В случаите на по-малко записали се клиенти "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД може да анулира провеждането на екскурзия, като уведоми записалите се клиенти не по-късно от 2 дни преди определената начална дата.

 

3. ОТГОВОРНОСТ

3.1. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в туристическата програма.

3.2. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД не носи отговорност ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на еднодневната екскурзия; при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.

3.3. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на условията по резервационната бланка, които се дължат на поведението на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на условията по резервационната бланка, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на организатора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

3.4. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД не носи отговорност за промени в пътуването при настъпване на форс мажор - непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или контрагентите му, при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

3.5. Отговорността на "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по резервационната бланка не може да надхвърля заплатената от потребителя цена на пътуването. Когато отговорността на контрагентите на "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по резервационната бланка, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, отговорността на туроператора за вреди се ограничава до предвидените размери.

 

4. ЗАСТРАХОВКИ

4.1. Застраховката за еднодневни екскурзии в България не е задължителна.

4.2. Застраховката за екскурзии по планински маршрути е задължителна и е по 3 лв. на ден.

4.3. Застраховката към резервационната бланка е с доплащане. Застраховка "Помощ при пътуване" на застрахователна компания "Лев Инс" АД включва асистанс, покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране.

4.4. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД е туроператор и туристически агент с удостоверение за регистрация № РК-01-6532. ТУРОПЕРАТОРЪТ е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни на Република България с идентификационен № 417335. Застрахователят, с когото ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма е ЗК "ЛЕВ ИНС" АД, с ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, бул. "Симеоновско шосе" № 67А, и номерът на застрахователната полица е № 13062010010307 / 2020 г. с валидност от 00:00 ч. на 25.05.2020 г. до 24:00 ч. на 24.05.2021 г.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да сключи допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт, които не са включени в цената на пътуването. Застраховка "Отмяна на пътуване" е по желание и е срещу допълнително заплащане, в зависимост от продължителността на периода, оставащ до пътуването.

 

5. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Резервационната бланка се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра.

5.2. Всички срокове в настоящата резервационна бланка се изчисляват съгласно условията на ГПК.

5.3. Неразделна част от настоящата резервационна бланка е туристическата програма, която туроператорът предоставя на пътуващия.

5.4. Адресът и електронната поща на потребителя за получаване на информация от организатора са същите, които потребителят е обявил по-горе.

5.5. Потребителят декларира, че е запознат с туристическата програма на организатора, откъдето е получил информацията по чл. 4.4. от настоящите общи условия, предоставено му е копие на сертификат, удостоверяващ сключена застраховка по чл. 97 от Закона за туризма и е информиран за медицинските и здравни изисквания, свързани с пътуването и престоя.

5.6. Задължение на потребителя е да осигури на посочения от него адрес и електронна поща получаване на кореспонденцията с организатора лично или чрез трето лице от негово име. Организаторът е длъжен да осигури изпращането на кореспонденцията на посочения от потребителя адрес или електронна поща. При тези условия страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена.

5.7. Потребителят може да посочи друго лице, което да ползва правата му за пътуването, ако замяната отговаря на конкретните изисквания за осъществяване на пътуването. В противен случай, организаторът си запазва правото индивидуално да променя цената на пътуването в зависимост от възможността да бъде реализирана промяната. За заплащане на цената по настоящата резервационна бланка и разходите, свързани със замяната потребителят и лицето, което ще пътува носят солидарна отговорност пред организатора.


Туристическа агенция Си-Ем Травел е лицензиран туроператор и туристически агент с удостоверение № РК-01-6532

Този сайт е с информативна и рекламна цел. Повече информация съгласно чл. 78 от Закона за туризма може да получите като ни потърсите чрез предоставените данни за контакт.

Начало | Екскурзии | Почивки | Уикенди | За нас | Контакти | 0884842688